Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

KUNTOUTTAVA SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA (SPHT)

Hevosavusteisuus helpottaa myönteisen identiteetin vahvistumista ja omakohtaiset onnistumisen kokemukset toiminnassa ovat vahva tuki myönteiselle itsetunnolle ja uudelle minälle. Tällä on suuri merkitys mm. elämänhallinnan uudelleen löytymisessä ja parantumisessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä. Näillä elementeillä luodaan pohja paremmalle tulevaisuudelle, jossa ihminen ottaa itse vastuuta omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan löydettyään työkaluja ongelmien ratkaisuun.

Hevosavusteisen kuntoutumisen tavoitteena voi psykososiaalisen kuntoutumisen lisäksi olla tunnetaitojen ja keskittymiskyvyn paraneminen, oppimisvaikeudet tai motoristen taitojen kehittyminen. Myös epäonnistumisen kokemukset kuuluvat elämään. Tallillamme on turvallista kokea välillä myös pettymyksiä ja harjoitella niistä selviytymistä.

Hevosavusteinen kuntoutus on prosessi, jossa käytetään apuna tehtäväänsä soveltuvia hevosia ja poneja. Ratsastustaito tai aikaisempi hevoskokemus ei ole tarpeen. Harjoitukset ja tehtävät suoritetaan talliympäristössä hevosen kanssa joko käsitellen hevosta maasta, ajaen tai ratsain. Ratsastaminen ei ole itse tarkoitus eikä siihen edes välttämättä pyritä. Toiminnassa edetään kuntoutujan ehdoilla.

SPHT:ssa korostuu ammattitaitoinen ohjaus, turvallinen toimintaympäristö sekä luottamuksellinen suhde ohjaajan, lapsen/nuoren/asiakkaan ja hevosen välillä. Toiminta suunnitellaan tukemaan asiakkaan tunnetta omasta selviytymisestä, niin että asiakas saa vahvistusta omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteutetaan yksilö- ja parikäynteinä tai pienryhmämuotoisena toimintana. Asiakas voi hakeutua toimintaan ottamalla suoraan yhteyttä Helenaan puh. 050 520 3909, kunnan sosiaalitoimen tai sairaanhoitopiirin hoitavaan tahoosi.

”Elämä kantaa” — ”Minä pärjään” — ”Minä pystyin ja uskalsin” — ”Minä olen minä, arvokas sellainen!”

KOKEMUKSELLINEN TUNNETAITOVALMENNUS EASEL®

Kokemuksellinen tunnetaitovalmennus EASEL® (Experiental Social Emotional Learning and Therapy eli kokemuksellinen sosioemotionaalinen oppiminen ja terapia) on prosessinomainen työmuoto, joka vahvistaa asiakkaan tunne- ja sosiaalisia taitoja samalla kun työskennellään kohti yksilöllisiä tavoitteita.

EASEL-työskentelyssä pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeista ja elämäntilanteesta nouseviin kysymyksiin.

EASEL:n perus tavoitteina on auttaa ohjattavia vahvistamaan itsetuntemustaan, jonka kautta lähdetään työstämään asiakkaan tunteiden ja omien reaktioiden säätelyä, sosiaalisia taitoja, sosiaalista tilannetajua ja toisten tunteiden tunnistamista sekä vastuullista päätöksentekokykyä paineessakin.

EASEL:ssa työskennellään ikätasoisesti ja annetaan ohjattaville psykoedukatiivista tietoa sekä tunnetyökaluja. EASEL-työskentelyn kautta ohjattava voi peilata itseään ja omia kokemuksiaan syventäen omaa ajatteluaan ja ymmärrys itsestään, omasta toiminnastaan, suhteessa kanssaihmisiin selvitäkseen erilaisista vaativistakin vuorovaikutustilanteista.

GREEN CARE

Green Care on luontoon liittyvää tavoitteellista ja vastuullista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Jokainen Green Care -toimija toteuttaa palveluitaan oman ammatillisen osaamisensa kautta.

Heiskalan Hoppalassa Green Care -toiminta on hevos- ja luontoavusteista pienryhmätoimintaa. Kaikenikäisille suunnattuun toimintaan voivat osallistua myös pyörätuolia käyttävät, sekä henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt. Green Care -ryhmissä ei ratsastaminen ole itsetarkoitus, vaan toiminnan avulla konkretisoidaan hyvinvointiin vaikuttavien asioiden merkitys huolehtimalla eläinten puhtaudesta, ruokinnasta, ulkoilusta ja tallimiljöön siisteydestä.

HYVÄ TIETÄÄ

Kuntouttavasta hevostoiminnasta hyötyvät kaiken ikäiset henkilöt (lapset, nuoret, aikuiset ja seniorit). Asiakkaat voivat olla joko itse maksavia tai tulla maksusitoumuksella yksin, kaksi tai pienenä ryhmänä. Maksusitoumusasiakkaille laaditaan yhdessä yhteistyötahojen kansa moni ammatillisesti yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

Mitä tahansa hevosta ei voi käyttää kuntouttavassa, suunnitelmallisessa, tavoitteellisessa ja ennaltaehkäisevässä työssä ihmisten kanssa. Hevonen on koulutettava tehtäväänsä, jotta se tietää miten käyttäytyä. Näin hevosen kanssa on turvallista toimia kokemattomankin ihmisen ja lisäksi varmistetaan hevosen jaksaminen työssään. Jos hevonen ei tiedä, mitä siltä vaaditaan, se turhautuu ja alkaa voida huonosti.